Filtracja wody

Filtry do wody

Filtry do wody wychwytują drobne rozpuszczone zanieczyszczenia, które są rozproszone w wodzie. Poprzez filtrację można z wody usunąć piasek, rdzę, mętność, azotany, chlor, żelazo, magnez oraz nawet wiry i bakterie obecne w wodzie. Filtracja wody to niezbędny proces uzdatniania wody w przemyśle i przedsiębiorstwach.

 

Nasze urządzenia do filtracji wody

Filtry
dyskowe

Filtry dyskowe
filtracja wody chłodniczej

Filtry
sitowe

Filtry sitowe
automatyczna prefiltracja

Filtry
piaskowe

Filtry piaskowe
filtracja wody

Węgiel
aktywny

Filtr z węglem aktywnym
usuwanie chloru

Zmiękczanie
wody

Zmiękczanie wody
zmiękczanie wody

Filtracja
żelaza

Usuwanie żelaza i manganu z wody
usuwanie żelaza i manganu

Filtry
demineralizacyjne

Filtry do demineralizacji wody
odsalanie wód procesowych

Odwrócone
osmozy

Odwrócone osmozy
woda ultraczysta

Jak dobrać odpowiednią filtrację?

+48 12 200 4816

 

Wyślij zapytanie

 

Metody filtracji wody

 

Filtry dyskowe

Filtracja wody przez filtry dyskowe

Filtry dyskowe wykorzystują cienkie, wyżłobione ukośnie po obu stronach dyski polimerowe o różnym mikronażu. Dyski, ułożone jeden na drugim i skompresowane na trzpieniu nośnym, tworzą element filtrujący o dużej powierzchni filtracyjnej z wieloma kanałami, które skutecznie wychwytują zanieczyszczenia. Dyski umieszczone są w obudowie odpornej na korozję i wysokie ciśnienie. Główną zaletą filtrów dyskowych jest możliwość łatwego demontażu, co znacznie ułatwia czyszczenie. Niektóre modele wyposażone są w system automatycznego płukania w zależności od spadku ciśnienia lub zgodnie z programem czasowym. Skuteczność filtracji zależy od rodzaju stosowanych dysków, które w zależności od poziomu filtracji oznaczone są odpowiednimi kolorami. Typowy zakres filtracji wynosi od 20 mikronów dla najbardziej skutecznego poziomu filtracji do 400 mikronów dla największych cząstek.

 • ochrona urządzeń przed zatykaniem
 • pierwszy etap filtracji w uzdatnianiu wody
 • filtracja wody chłodzącej
 • filtracja wody do nawadniania w rolnictwie
Filtry sitowe

Filtracja wody przez filtry sitowe

Filtry sitowe służą do wychwytywania z wody zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak liście, gałęzie, piasek gruboziarnisty, szlam czy glony. Mogą być również stosowane w przemyśle do usuwania zmętnień lub osadów powstających w wyniku reakcji fizykochemicznych zachodzących w obiegu (korozja rur, nagrzewanie, parowanie itp.). Zasada działania filtra sitowego jest bardzo prosta. Na powierzchni sita ze szczelinami wyłapywane są większe od szczelin cząsteczki, które są następnie usuwane. Największą zaletą filtrów sitowych jest możliwość ciągłej pracy, również podczas płukania. Wyróżnia je też długa żywotność i duża wydajność filtracji.

 • ochrona urządzeń przed zatykaniem
 • pierwszy etap filtracji w uzdatnianiu wody
 • filtracja wody chłodzącej
 • filtracja wody do nawadniania w rolnictwie
Filtry piaskowe

Filtracja wody przez filtry piaskowe

Działanie filtra piaskowego opiera się na tzw. filtracji wgłębnej. Oznacza to, że przefiltrowana ciecz przepływa przez złoże zbudowane z piasku lub podobnego materiału ziarnistego. W filtrach piaskowych wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje filtracji — powolną i szybką. W przypadku filtracji powolnej ważną rolę odgrywają drobnoustroje na powierzchni samego złoża piaskowego, które skoncentrowane są w membranie biologicznej. Potrafią one m.in. mineralizować usuwane z wody substancje. Filtracja szybka opiera się z kolei na wykorzystaniu piasku o znormalizowanej wielkości ziarna. Dzięki wykorzystaniu wody pod ciśnieniem możliwe jest osiągnięcie do 100 razy większej prędkości niż ma to miejsce w przypadku filtracji powolnej. Z reguły jest to filtracja zanieczyszczeń o wielkości od 10 µm.

 • trzeciorzędowe oczyszczanie woód ściekowych
 • doczyszczanie wody pitnej i użytkowej
 • filtracja wody technologicznej w procesach hutniczych, drzewnych, papierniczych czy górniczych
 • filtracja wody basenowej
Filtry z węglem aktywnym

Filtracja wody węglem aktywnym

Podobnie jak w przypadku filtra piaskowego, usuwanie niepożądanych substancji za pomocą filtra z węglem aktywnym opiera się na kilku mechanizmach. Węgiel aktywny występuje również pod nazwą węgiel adsorpcyjny, co wskazuje na to, że jest to materiał o dużej powierzchni aktywnej, na której mogą być zatrzymywane zanieczyszczenia. Usuwanie niepożądanych substancji rozpuszczonych w wodzie, zwłaszcza związków chloru lub zanieczyszczeń organicznych, działa na zasadzie adsorpcji. Należy zaznaczyć, że adsorpcja na węglu aktywnym jest tak silna, że niektóre zanieczyszczenia nie są uwalniane nawet podczas płukania wstecznego. Dlatego z czasem pojemność filtra się wyczerpuje i konieczna jest wymiana złoża.

 • usuwanie wolnego chloru (ochrona membran odwróconych osmoz)
 • poprawa właściwości organoleptycznych wody
 • drugi stopień filtracji za filtrem piaskowym (usuwanie metali ciężkich, zmętnienia itp.)
Filtry do demineralizacji wody

Filtracja wody filtrami demineralizacyjnymi

Filtry demineralizujące działają na zasadzie wymiany jonowej. Wyposażone są w tzw. wymieniacz jonowy (jonit) — specjalną żywicę, która jest w stanie wychwycić pojedyncze jony i wymienić je na inne. Rozróżniamy wymieniacze anionowe, czyli anionity oraz wymieniacze kationowe — tak zwane kationity. Na powierzchni jonitu koncentruje się ładunek dodatni (w przypadku żywicy kationowymiennej wychwytywane są aniony naładowane ujemnie) lub ładunek ujemny (w przypadku żywicy anionowymiennej wychwytywane są kationy naładowane dodatnio). Zastosowanie wymiany kationowej lub anionowej zależy od rodzaju usuwanych jonów. Szczególną kategorią są jonity ze złożem mieszanym, zawierające anionit i kationit. Ten typ złoża filtracyjnego nie uwalnia jonów, dlatego przepuszczenie przez nie wody skutkuje usunięciem wszystkich obecnych jonów naładowanych dodatnio i ujemnie. Złożą mieszane są zwykle wykorzystywane do bezwzględnego odsalania uzdatnionej wody, najczęściej jako ostatni etap jej oczyszczania.

 • odsalanie wody
 • linie demineralizacyjne, woda do płukania
 • woda do wytwornic pary
 • doczyszczanie wody po odwróconej osmozie
Mikrofiltracja wody

Mikrofiltracja wody

Mikrofiltracja jest wykorzystywana w procesach uzdatniania jako oczyszczanie wstępne przed ultrafiltracją oraz nanofiltracją. Moduły membranowe do mikrofiltracji, które wychwytują cząstki o wymiarach od 0,1 do 10 µm, składają się najczęściej z pustych włókien i mogą być płaskie, rurowe lub spiralnie zwijane. Materiały wykorzystywane do ich produkcji to najczęściej polimery (teflon, poliamidy, polietylen, polipropylen, poliwęglan, polisulfon, polifluorek winylidenu) lub materiały nieorganiczne (szkło, aluminium, mieszaniny tlenku cyrkonu i węgla, stal). Mikrofiltracja może być prowadzona w konfiguracji „dead end” lub „cross-flow”. W mikrofiltracji jednokierunkowej strumień cieczy jest prostopadły do powierzchni membrany, a sama ciecz i mniejsze cząstki przez nią przepływają. Większe cząstki są wychwytywane przez membranę i tworzą placek filtracyjny. W układzie cross-flow strumień cieczy jest równoległy do powierzchni membrany, część cieczy i mniejsze cząsteczki przepływają przez nią, a większe są odprowadzane przez strumień cieczy i stopniowo zagęszczane.

 • wstępne uzdatnianie wody przed ultrafiltracją lub nanofiltracją
 • klarowanie serwatki w przemyśle mleczarskim
 • usuwanie zmętnienia i stabilizacja mikrobiologiczna w produkcji piwa i wina
 • usuwanie z wody bakterii Cryptosporodium i Giardia
Ultrafiltracja wody

Ultrafiltracja wody

Ultrafiltracja może być rozumiana jako membranowa operacja dezynfekcji i klarowania. Membrany ultrafiltracyjne mogą być wykonane z włókien kapilarnych, płaskich, rurowych lub spiralnie zwijanych. Wielkość wychwytywanych cząstek waha się od 2 nm do 0,1 µm. Odpowiada to wymiarom białek, polisacharydów, cząstek koloidalnych, bakterii i wirusów. Membrany mogą być też wykonane z polimerów (polisulfon, poliester, poliamid) lub z ceramiki na bazie aluminium i cyrkonu.

 • uzdatnianie wstępne przed nanofiltracją lub odwróconą osmozą
 • usuwanie z wody bakterii i wirusów
 • recykling wody technologicznej z malowania elektrochemicznego
 • oczyszczanie białek w przemyśle farmaceutycznym
 • zagęszczanie żelatyny, mleka
 • pozyskiwanie białka z serwatki lub skrobii ziemniaczanej
 • oczyszczanie i stabilizacja soków owocowych
Nanofiltracja wody

Nanofiltracja wody

Nanofiltracja usuwa z wody cząstki mniejsze niż 2 nm. Taką wielkość mają na przykład cząsteczki pestycydów, herbicydów lub barwników. Mechanizm separacji jest jednak inny, niż w przypadku mikrofiltracji i ultrafiltracji, gdzie mamy do czynienia z prostym efektem sitowym. W przypadku nanofiltracji w grę wchodzi aktywność adsorpcyjna substancji rozpuszczonej na membranie, ładunek membrany i wartościowość substancji rozpuszczonej. Za jej pomocą możemy oddzielić kwasy i barwniki od soli. Nanofiltracja jest więc wykorzystywana głównie w uzdatnianiu wody procesowej z zakładów chemicznych.

 • oczyszczanie wody z linii galwanicznych
 • oczyszczanie wody o wysokiej kwasowości
 • filtracja wód technologicznych pochodzących z produkcji barwników
 • oczyszczanie wód procesowych i ściekowych z przemysłu włókienniczego
 • oczyszczanie odcieków z wysypisk śmieci
 • usuwanie arsenu i pestycydów z wód podziemnych
Odwrócone osmozy

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza to proces, który umożliwia transport wody przez membranę, wychwytując jednocześnie sole rozpuszczone oraz składniki o niewielkiej masie cząsteczkowej. Proces polega na zastosowaniu takiego ciśnienia zewnętrznego, które spowoduje odwrócenie naturalnego zjawiska osmozy. Membrana musi być przepuszczalna dla wody, ale nie dla substancji rozpuszczonych. Ciśnienie osmotyczne w układzie odpowiada różnicy stężeń po obu stronach membrany. Jeśli ciśnienie po stronie substancji rozpuszczonej jest większe, niż ciśnienie osmotyczne, to zjawisko osmozy ulegnie odwróceniu i pewne składniki wody przepłyną przez membranę, a niektóre z nich skoncentrują się tuż przed nią. Najważniejszym elementem procesu odwróconej osmozy jest membrana o porach wielkości 0,0001 µm. Oznacza to, że większe substancje są wychwytywane i nie przenikają przez nią. Są one często wykonane z polimerów organicznych. Najczęściej stosuje się membrany polietylenowe, polisulfonowe oraz wytworzone z pochodnych celulozy (octan celulozy, azotan celulozy itp.). W przypadku niektórych zastosowań można wykorzystać membrany metalowe i ceramiczne.

 • uzdatnianie wody na potrzeby laboratoriów analitycznych
 • zagęszczanie roztworów w przemyśle spożywczym
 • odsalanie wód morskich i brachicznych
 • odsalanie wody dla obiegów chłodniczych i wymienników ciepła
 • odsalanie wody do płukania i mycia
 • uzdatnianie wody o wysokiej kwasowości
Potrzebna konsultacja?

+48 12 200 4816

 

Wyślij zapytanie

  Szybki kontakt

  Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

  X

   (rozbor vody, pokud máte)

   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

   X

    Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

    (rozbor vody)

    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

    X

     Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

     Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

     X

      Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

      Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

      X

       Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

       Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

       X

        Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

        Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

        X

         Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

         Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

         X

          Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

          Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

          X

           Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

           Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

           X

            Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

            Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

            X

             Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

             Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

             X

              Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

              Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

              X

               Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

               Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

               X

                Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                X

                 Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                 Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                 X

                  Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

                  Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                  X

                   Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                   Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                   X

                    Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

                    Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                    X

                     Rychly kontakt

                     (napríklad rozbor vody)

                     Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

                     X

                      Quick contact

                      (for example. water analysis)

                      Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

                      X

                       Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

                       (například rozbor vody)

                       Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů.

                       Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533

                       X